Politika kvaliteta

U nastojanju da podrži jedinstvene potrebe u javnom sektoru, Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS pruža stručnu pomoć, informacije i savetodavnu ulogu kao i edukativnu ulogu posebno prilagođenu internim revizorima javnog sektora i svim drugim zainteresovanim stranama, a u cilju pružanja podrške efektivnom i efikasnom upravljanju i maksimiziranju vrednosti koju revizorska aktivnost pruža svim nivoima javnog sektora.

U svom radu težište ćemo imati na osnovni principi profesionalne prakse interne revizije i to:

 • demonstracija integriteta;
 • demonstracija kompetentnosti i dužnu profesionalnu pažnju;
 • objektivnost i ne podlaganju neprimerenim uticajima – princip nezavisnosti;
 • usklađivanje sa strategijama, ciljevima i rizicima organizacije;
 • adekvatno pozicioniranje interne revizije;
 • jačanje kapaciteta i obezbeđenje odgovarajućih resursa;
 • demonstracija kvaliteta i kontinuirano unapređenje;
 • dvosmerna efektivna komunikacija;
 • jasno i nedvosmisleno uveravanje zasnovano na riziku;
 • proaktivnom radu i usmerenost na budućnost;
 • rad promovisanju unapređenja organizacije.

Želimo da okupljamo interne revizore zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije zainteresovane za rad na unapređenju stanja revizije u javnom sektoru. Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS okupljaće interne revizore koji će da rade na proširenju znanja, veština i kompetencija, kroz dokazano radno iskustvo kao interni revizor, da prenose i primenjuju poznavanje rada na računaru MS Office, računovodstveni softver i baze podataka, prenose veštine manipulisanja velikim količinama podataka i sastavljanja detaljnih izveštaja, dokazano poznavanje revizorskih standarda i procedura, zakona, pravila i propisa, velika pažnja prema detaljima i odlične analitičke sposobnosti.

Pod kvalitetom podrazumevamo potpuno ispunjavanje potreba na pripremi internih revizora u javnom sektoru kroz seminare, radionice i razne skupove, za poslove interne revizije u procesu pridruživanja a kasnije i punopravnom članstvu Srbije u EU u skladu sa regulativama i procedurama koje sprovodi Internal Audit Service – European Commission ,  koji ima funkciju davanja nezavisnih saveta, mišljenja i preporuke o kvalitetu i funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole unutar Komisije, agencija EU i drugih autonomnih tela.

Kvalitet rada garantuje se redovnim godišnjim nadzorom i izveštavanjem.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.