Pravni okvir u Evropskoj uniji

1. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskog parlamenta i Saveta od 18. jula 2018. o finansijskim pravilima koja se primenjuju na opšti budžet Unije, o izmenama i dopunama Uredbe (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/ 2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, i Odluke br. 541/2014/EU i stavljanju van snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012

2. Uredba (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskog parlamenta i Saveta od 6. decembra 2022. o izmenama i dopunama Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u vezi sa uspostavljanjem strategije diversifikovanog finansiranja kao opšte metode zaduživanja

Regulation (EU, Euratom) 2022/2434 of the European Parliament and of the Council of 6 December 2022 amending Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 as regards the establishment of a diversified funding strategy as a general borrowing method

3. Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. septembra 2021. godine o uspostavljanju instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 15 September 2021 Establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III)

4. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2128 od 1. oktobra 2021. godine o dopuni Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta, u pogledu utvrđivanja određenih specifičnih ciljeva i tematskih prioriteta za pomoć u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/2128 of 1 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council, as regards setting out certain specific objectives and thematic priorities for assistance under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III)

5. Uredba Komisije za sprovođenje (EU) 2021/2236 od 15. decembra 2021. o posebnim pravilima za implementaciju Uredbe (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2236 of 15 December 2021 on the specific rules for implementing Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)

6. Uredba (EU) 2021/1529 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. septembra 2021. o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III)

7. Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 6 od 12. decembra 2022)

Financial framework partnership agreement between the European Commission and the Republic of Serbia represented by the government of the Republic of Serbia on specific arrangements for implementation of Union financial assistance to the Republic of Serbia under the instrument for pre-accession assistance (IPA III)

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.