Aktuelne novosti

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“ 1024 768 euiaps-vega

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“. Seminar je održan u periodu od 14-17. novembra 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 18 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije od čega se 2 boda odnose na etiku – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Prvog i drugog dana seminara učesnici su prošli sa predavačima korake u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, organizacione procese kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, osnovne probleme u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Predstavnica Državne revizorske institucije održala je predavanje na temu: „Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa“.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem Etiku i integritet kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Cilj predavanja bio je upoznavanje sa vrednostima i standardima poželjnog ponašanja i jačanje kompetencija za prepoznavanje i rešavanje etičkih izazova u radnom okruženju. Takođe, obrađena je tema sukoba interesa iz ugla internog revizora. Dati su praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori. Održana je radionica, učesnici su podeljeni u timove, zajedno su davali odgovore uz diskusiju sa ostalim učesnicima i predavačima.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem IT reviziju kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Detaljno su upoznati sa pojmom i benefitima od IT revizije, regulativom i kriterijumima revizije uspešnosti informacionih sistema, standardima koji se primenjuju u reviziji informacionih sistema, Kodeksom profesionalne etike, rizicima u IT reviziji i koracima i sadržaju IT revizije. Takođe, obrađena je tema uloge internih revizora u zaštiti finansijskih interesa EU. Dati su praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori. Učesnici su se upoznali sa mestom i ulogom AFCOS-a u zaštiti finansijskih interesa EU, najčešćim primerima finansijskih korekcija u korišćenju EU fondova, Priručnikom EU za upravljanje nepravilnostima, metodološkim uputstvom za upravljanje rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU i finansijskim rizicima u finansiranju IPA sredstvima EU.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Goranka Jovanović, ovlašćeni državni revizor
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Biljana Moldovanov-Ištvanov, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Slobodan Karanović, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Prof. dr. Dejan Erić, redovni profesor
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM 1024 768 euiaps-vega

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA BEOGRADSKOM BANKARSKOM AKADEMIJOM

Međunarodno udruženje ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS i Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije potpisali su dana 18.8.2023. godine Sporazum o saradnji.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta Union u Beogradu koja ostvaruje akademske studijske programe, u skladu sa svojom matičnošću, i razvija naučnoistraživački rad u više oblasti.Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence“, koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Predmet Sporazuma o saradnji je ostvarivanje zajedničkih ciljeva kroz unapređenje efikasnosti i efektivnosti interne revizije i revizorskih izveštaja.

Ponosni smo što je Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije prepoznala naš potencijal u ostvarivanju ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja profesije interne revizije u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU” 1024 768 euiaps-vega

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE – KORACI PREMA RAZVOJU I USKLAĐIVANJU SA NAJBOLJOM PRAKSOM EVROPSKE UNIJE“. Seminar je održan u periodu od 4-7. jula 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 17 sati i ostvarivanju 6 bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru – Poglavlje 32, grupe, timovi i timski rad kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, osnovne probleme u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije, zadovoljavanje zahteva plana integriteta prema oblastima iz Plana integriteta kroz sistem finansijskog upravljanja i kontrole i sistem menadžmenta protiv mita – SRPS ISO 37001:2017 i sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora. Učesnici seminara imali su po prvi put priliku da se upoznaju sa Smernicama o učinku koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije – Sistem upravljanja učinkom.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem istine i zablude o internoj reviziji i upoznali su se sa stručnošću internih revizora, veštinama i tehnikama sprovođenja revizorskog aranžmana u veštinama komunikacije u internoj reviziji. Takođe, obrađene su kompetencije internih revizora u javnom sektoru Republike Srbije. Učesnicu su se upoznali sa zakonskim okvirom za uspostavljanje funkcije interne revizije u javnom sektoru – aktuelni propisi – strateški ciljevi, ko može da bude interni revizor i kako ga regrutovati, funkcionalne kompetencije za poslove interne revizije – znanja i veštine, ponašajne kompetencije za poslove interne revizije, kompetencije iz nove Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika od 2022. godine i dati su primeri iz prakse IR u javnom sektoru.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Prof. dr. Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.    

Glavni partner projekta je UniCredit Banka ad Beograd.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.