Aktuelni seminari

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi” 1024 683 euiaps-vega

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“.

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 14.11.2023.

 • 14:00 – 16:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 16:00 – 16:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
 • 16:30 – 17:30
  • Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa:
   • Prepoznavanje problema u sistemu;
   • Izrada matrice;
   • Utvrđivanje nalaza, zaključaka i preporuka;
   • Nacrt, predlog i izveštaj o reviziji;
   • Poslerevizioni postupak;
   • Utvrđivanje efekata sprovedene revizije.
 • 17:30 – 19:00
  • Organizacioni procesi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Razumevanje organizacije i organizacionih procesa;
   • Organizovanje kao menadžerska aktivnost;
   • Parametri organizacionog dizajna;
   • Makro i mikro organizacione strukture – tipovi i karakteristike;
   • Elementarno o organizacionom ponašanju;
   • Osnovni modeli organizacionih promena;
   • Najčešći praktični problemi kao posledica loših organizacionih procesa.

Dan II – 15.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Procesna orijentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa;
   • Ažuriranje procedura;
   • Ažuriranje dijagrama toka.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRAKSA – Proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
   • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
   • Popunjavanje Obrasca za upravljanje rizikom.

Dan III – 16.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Etika i integritet kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Vrednosti:
    • Odgovornost;
    • Lojalnost;
    • Poštovanje;
    • Poštenje;
    • Poverenje.
   • Etika:
    • Korupcija;
    • Sukob interesa.
   • Moral;
   • Etičke dileme;
   • Odgovornost kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora:
   • Preventivne i detektivne kontrole za umanjenje rizika od sukoba interesa i uloga internog revizora u oceni adekvatnosti i dizajna uspostavljenih kontrola.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA ZA UČESNIKE
   • Praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori.
   • Svi prisutni učestvuju u radionici, podeljeni u timove, zajedno daju odgovore na zadata pitanja uz diskusiju sa ostalim učesnicima i predavačima.

Dan IV – 17.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • IT revizija kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam i benefiti od IT revizije;
   • Regulativa i kriterijumi revizije uspešnosti informacionih sistema;
   • Standardi koji se primenjuju u reviziji informacionih sistema;
   • Kodeks profesionalne etike;
   • IT revizor;
   • Rizici u IT reviziji;
   • Koraci i sadržaj IT revizije.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Uloga internih revizora u zaštiti finansijskih interesa EU:
   • Definicije u domaćim propisima;
   • Mesto i uloga AFCOS-a u zaštiti finansijskih interesa EU;
   • Najčešći primeri finansijskih korekcija u korišćenju EU fondova;
   • Priručnik EU za upravljanje nepravilnostima;
   • Metodološko uputstvo za upravljanje rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU;
   • Finansijski rizici u finansiranju IPA sredstvima EU.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

dr Duško Pejović, generalni državni revizor
Na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije reizabran je 20. aprila 2023. godine, što podrazumeva i reizbor za generalnog državnog revizora i rukovodioca Institucije. Do sada je objavio preko 50 stručnih radova. Aktivni je predavač iz oblasti računovodstva, finansija i revizije za korisnike budžetskih sredstava i sertifikovani predavač na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Autor je Priručnika za reviziju javnog sektora i vodeći koautor Analize ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou. Obavljao je funkciju predsednika Komisije za polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Tokom svog rada stekao je sledeće sertifikate: ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni procenjivač, ovlašćeni interni revizor i stalni sudski veštak finansijske struke, kao i državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim reviziji.

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Biljana Moldovanov-Ištvanov, master ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine. Trener za: „Etika i integritet u javnoj administraciji“. Poseduje dugogodišnje iskustvo kao poreski inspektor, budžetski inspektor i interni revizor.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2023. godine. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Prof. dr Dejan Erić
Dekan i redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji (BBA). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je predavao predmete Strategijski menadžment, Teorije menadžmenta i organizacije i Finansijska tržišta. Bio direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Na BBA predaje predmete: Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment, Korporativno restrukturiranje, Finansijska tržišta, Merdžeri i akvizicije. Usavršavao se u Velikoj Britaniji (London School of Economics – LSE), SAD (University of Nebraska at Omaha), Italiji (SAA – Univerzitet u Torinu) i Francuskoj (Universite Cote d Azur, Nice). Predavao na mnogim univerzitetima u zemlji, regionu, Evropi i svetu. Objavio više desetina knjiga, članaka i drugih radova. Veoma aktivan i u oblasti poslovnog konsaltinga.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.700,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.600,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 14.11.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 17.11.2023. je ručak.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS - RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“
ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“ 1024 683 euiaps-vega

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE – KORACI PREMA RAZVOJU I USKLAĐIVANJU SA NAJBOLJOM PRAKSOM EVROPSKE UNIJE“

4.-7. jula 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 4.7.2023. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:45
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • 17:45 – 19:30
  • Grupe, timovi i timski rad kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji::
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.
  • Ličnost (faktori, dimenzije, biografske karakteristike).
  • Slaganje ličnosti i zahteva posla.

Dan II – 5.7.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Osnovni problemi u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije.
  • PRIMERI IZ PRAKSE
   • Najveći izazovi u razumevanju COSO okvira;
   • Neadekvatan „ton s vrha“;
   • Problemi u izradi dokumentacije sistema FUK-a (procesna orjentacija, upravljanje rizicima);
   • Neadekvatno urađena dokumentacija koja nije primenljiva na organizaciju;
   • Priroda posla internog revizora u odnosu na sistem FUK-a i učestali problemi u reviziji sistema FUK-a.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Zadovoljavanje zahteva plana integriteta prema oblastima iz Plana integriteta kroz sistem FUK-a i sistem menadžmenta protiv mita – SRPS ISO 37001:2017:
   • Oblast Etika i lični integritet:
    • Pravila ponašanja zaposlenih;
    • Pravila o sankcionisanju zaposlenih;
    • Proces zapošljavanja, dubinska analiza zaposlenih, obrasci upravljanja ljudskim resursima kroz SRPS ISO 37001:2017;
    • Edukacija kadrova.
   • Oblast Upravljanje kadrovima:
    • Zapošljavanje;
    • Nagrađivanje i sankcionisanje;
    • Ocenjivanje i napredovanje;
    • Regulisanje rada van radnog odnosa.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Oblast Upravljanje javnim finansijama:
   • Javne nabavke;
   • Proces nabavke, dubinska analiza dobavljača, obrasci upravljanja kroz SRPS ISO 37001:2017;
   • Kapaciteti i resursi za upravljanje javnim finansijama;
   • Korišćenje službenih automobila;
   • Raspolaganje sopstvenim prihodima.
  • Oblast Bezbednost informacija / IT bezbednost:
   • Procedura interne komunikacije;
   • Zahtevi za IT sektor;
   • Edukacija infomacijske sigurnosti kroz SRPS ISO 37001:2017.
  • Oblast Nadzor nad radom KJS:
   • Nadzor nad radom kroz Nadzorni odbor / Skupštinu / Veća;
   • Interna revizija.

Dan III – 6.7.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora:
   • Preventivne i detektivne kontrole za umanjenje rizika od sukoba interesa i uloga internog revizora u oceni adekvatnosti i dizajna uspostavljenih kontrola.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upoznavanje sa Smernicama o učinku koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije – Sistem upravljanja učinkom:
   • Kreiranje sistema upravljanja učinkom:
    • Formiranje tima ili organizacione jedinice za kreiranje, sprovođenje i praćenje sistema upravljanja učinkom;
    • Sprovođenje procene spremnosti za upravljanje učinkom:
     • Povećanje odgovornosti;
     • Bolje upravljanje postizanja merljivih rezultata;
     • Povećanja efikasnosti i efektivnosti.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Izrada srednjoročnog plana – utvrđivanje institucionalnih ciljeva i pokazatelja;
  • Izrada plana učinka – postavljanje ciljeva;
  • Izrada plana učinka – uspostavljanje ključnih pokazatelja učinka;
  • Izrada sistema izveštavanja.

Dan IV – 7.7.2023. :

 • 09:00 – 10:30
  • Istine i zablude o internoj reviziji:
   • Stručnost internih revizora;
   • Veštine i tehnike sprovođenja revizorskog aranžmana;
   • Veštine komunikacije u internoj reviziji.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Kompetencije internih revizora u javnom sektoru Republike Srbije:
  • Zakonski okvir za uspostavljanje funkcije interne revizije u javnom sektoru – aktuelni propisi – strateški ciljevi;
  • Ko može da bude interni revizor i kako ga regrutovati;
  • Funkcionalne kompetencije za poslove interne revizije – znanja i veštine;
  • Ponašajne kompetencije za poslove interne revizije;
  • Kompetencije iz nove Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika od 2022;
  • Primeri iz prakse IR u javnom sektoru;
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj  obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

4.-7. jula 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.600,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.600,00 rsd.
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa;
  • Osiguranje;
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala).
 • Vaučeri za učesnike seminara:
  • Za boravak od 3 do 6 noćenja odobravamo 20% popusta na uslugu polupansiona ili noćenja sa doručkom na važeći cenovnik,
  • Za boravak preko 7 noćenja odobravamo popust od 30% na uslugu polupansiona ili noćenja sa doručkom na važeći cenovnik,
  • Period kada se vaučer može iskoristiti je 29.8.-26.12.2023. godine.

*Prvi uključeni obrok 4.7.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 7.7.2023. je ručak.

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Glavni partner projekta je UniCredit Banka ad Beograd, koja je za sve pozvane učesnike seminara kao paket dobrodošlice, pripremila ponudu bankarskih proizvoda po posebnim uslovima.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.