Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“.

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 14.11.2023.

 • 14:00 – 16:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 16:00 – 16:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
 • 16:30 – 17:30
  • Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa:
   • Prepoznavanje problema u sistemu;
   • Izrada matrice;
   • Utvrđivanje nalaza, zaključaka i preporuka;
   • Nacrt, predlog i izveštaj o reviziji;
   • Poslerevizioni postupak;
   • Utvrđivanje efekata sprovedene revizije.
 • 17:30 – 19:00
  • Organizacioni procesi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Razumevanje organizacije i organizacionih procesa;
   • Organizovanje kao menadžerska aktivnost;
   • Parametri organizacionog dizajna;
   • Makro i mikro organizacione strukture – tipovi i karakteristike;
   • Elementarno o organizacionom ponašanju;
   • Osnovni modeli organizacionih promena;
   • Najčešći praktični problemi kao posledica loših organizacionih procesa.

Dan II – 15.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Procesna orijentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa;
   • Ažuriranje procedura;
   • Ažuriranje dijagrama toka.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRAKSA – Proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
   • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
   • Popunjavanje Obrasca za upravljanje rizikom.

Dan III – 16.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Etika i integritet kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Vrednosti:
    • Odgovornost;
    • Lojalnost;
    • Poštovanje;
    • Poštenje;
    • Poverenje.
   • Etika:
    • Korupcija;
    • Sukob interesa.
   • Moral;
   • Etičke dileme;
   • Odgovornost kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora:
   • Preventivne i detektivne kontrole za umanjenje rizika od sukoba interesa i uloga internog revizora u oceni adekvatnosti i dizajna uspostavljenih kontrola.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA ZA UČESNIKE
   • Praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori.
   • Svi prisutni učestvuju u radionici, podeljeni u timove, zajedno daju odgovore na zadata pitanja uz diskusiju sa ostalim učesnicima i predavačima.

Dan IV – 17.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • IT revizija kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam i benefiti od IT revizije;
   • Regulativa i kriterijumi revizije uspešnosti informacionih sistema;
   • Standardi koji se primenjuju u reviziji informacionih sistema;
   • Kodeks profesionalne etike;
   • IT revizor;
   • Rizici u IT reviziji;
   • Koraci i sadržaj IT revizije.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Uloga internih revizora u zaštiti finansijskih interesa EU:
   • Definicije u domaćim propisima;
   • Mesto i uloga AFCOS-a u zaštiti finansijskih interesa EU;
   • Najčešći primeri finansijskih korekcija u korišćenju EU fondova;
   • Priručnik EU za upravljanje nepravilnostima;
   • Metodološko uputstvo za upravljanje rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU;
   • Finansijski rizici u finansiranju IPA sredstvima EU.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

dr Duško Pejović, generalni državni revizor
Na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije reizabran je 20. aprila 2023. godine, što podrazumeva i reizbor za generalnog državnog revizora i rukovodioca Institucije. Do sada je objavio preko 50 stručnih radova. Aktivni je predavač iz oblasti računovodstva, finansija i revizije za korisnike budžetskih sredstava i sertifikovani predavač na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Autor je Priručnika za reviziju javnog sektora i vodeći koautor Analize ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou. Obavljao je funkciju predsednika Komisije za polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Tokom svog rada stekao je sledeće sertifikate: ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni procenjivač, ovlašćeni interni revizor i stalni sudski veštak finansijske struke, kao i državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim reviziji.

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Biljana Moldovanov-Ištvanov, master ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine. Trener za: „Etika i integritet u javnoj administraciji“. Poseduje dugogodišnje iskustvo kao poreski inspektor, budžetski inspektor i interni revizor.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2023. godine. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Prof. dr Dejan Erić
Dekan i redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji (BBA). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je predavao predmete Strategijski menadžment, Teorije menadžmenta i organizacije i Finansijska tržišta. Bio direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Na BBA predaje predmete: Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment, Korporativno restrukturiranje, Finansijska tržišta, Merdžeri i akvizicije. Usavršavao se u Velikoj Britaniji (London School of Economics – LSE), SAD (University of Nebraska at Omaha), Italiji (SAA – Univerzitet u Torinu) i Francuskoj (Universite Cote d Azur, Nice). Predavao na mnogim univerzitetima u zemlji, regionu, Evropi i svetu. Objavio više desetina knjiga, članaka i drugih radova. Veoma aktivan i u oblasti poslovnog konsaltinga.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.700,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.600,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 14.11.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 17.11.2023. je ručak.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.