Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“ 1024 683 euiaps-vega

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2024. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI I REGIONU:

„IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“.

2-5. jul 2024. godine, Hotel Buket

Hotel Buket, Zlatibor do popunjavanja kapaciteta, a potom Hotel Olimp, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 2.7.2024.

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 19:00
  • Pregled osnovnih izmena IIA standarda:
   • Naziv;
   • Struktura;
   • Sekcije;
   • Svrha interne revizije;
   • Novi domen – Etika i profesionalizam;
   • Novi domen – Upravljanje organizacijom funkcije interne revizije;
   • Novi zahtevi koji se odnose na obezbeđenje kvaliteta i program unapređenja;
   • Posebna pažnja posvećena javnom sektoru;
   • Fokus na interesne strane;
   • Ažurirani rečnik.

Dan II – 3.7.2024.

 • 09:00 – 10:30
  • Domen I globalnih standarda interne revizije – Svrha interne revizije:
   • Delokrug rada interne revizije;
   • Istine i zablude o internoj reviziji;
   • Iskustva iz prakse.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Domen II globalnih standarda interne revizije – Etika i profesionalizam:
   • Princip 1 – Pokažite integritet (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 2 – Čuvajte objektivnost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 3 – Pokažite kompetentnost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 4 – Pokažite dužnu profesionalnu pažnju (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 5 – Čuvajte poverljivost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Domen III globalnih standarda interne revizije – Upravljanje funkcijom interne revizije:
   • Princip 6 – Ovlašćenja odbora (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 7 – Pozicionirana kao nezavisna (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 8 – Nadzor od strane odbora (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).

Dan III – 4.7.2024.

 • 10:00 – 11:30
  • Domen IV globalnih standarda interne revizije – Rukovođenje funkcijom interne revizije::
   • Zahtevi rukovodioca interne revizije u svrhu efektivnog upravljanja funkcijom interne revizije;
   • Strateško planiranje interne revizije;
   • Upravljanje resursima;
   • Efektivna komunikacija;
   • Unapređenje kvaliteta.
 • 11:30 – 12:00   Pauza za kafu
 • 12:00 – 13:30
  • Domen V globalnih standarda interne revizije – Obavljanje poslova interne revizije:
   • Princip 13 – Učinkovito planiranje angažmana (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 14 – Obavljanje angažmana (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 15 – Saopštavanje zaključaka angažmana i praćenje planova aktivnosti (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).
 • 13:30 – 14:30   Pauza za ručak
 • 14:30 – 17:00
  • INTERAKTIVNA PANEL DISKUSIJA – Novi standardi interne revizije: „Put za usmeravanje profesionalne prakse i kvaliteta interne revizije u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“.
   • UČESNICI PANELA: Spomenka Vircburger, Minas Trubljanin, Ljerka Crnković i Snežana Beatović;
   • MODERATORI: Milena Milojević i Nemanja Radović.

Dan IV – 5.7.2024.

 • 09:00 – 10:30
  • Finansiranje, grantovi i subvencije Evropske unije:
   • Programi finansiranja EU i podela po klasterima;
   • Pojam granta;
   • Aplikacija i dodela;
   • Principi implementacije;
   • Principi finansijskog upravljanja grantom.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 12:30
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

   • Računovodstveni sistem;
   • Troškovi osoblja;
   • Nabavka;
   • Putni troškovi i ostalo;
   • Izveštavanje;
   • Verifikacija troškova;
   • Interna kontrola.

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I MEĐUNARODNO UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS IZDAJU POTVRDU O KONTINUIRANOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSTVARIVANJU BODOVA – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, 15/19).
UČESNICI OSTVARUJU 6 BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

PREDAVAČI I UČESNICI PANELA NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Spomenka Vircburger, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Pomoćnik ministra finansija zaduženog za Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) od 2018. godine. Od početka 2011. godine radi kao državni službenik u okviru tela koja se bave sprovođenjem pretpristupne pomoći EU u Ministarstvu finansija na poslovima uspostavljanja IPA sistema u okviru državne uprave Srbije po principima COSO okvira. Od 2005. godine radi kao nacionalni konsultant na donatorskim projektima na unapređenju upravljanja ljudskim resursima u institucijama državne uprave (Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Nacionalna služba za zapošljavanje). Od početka karijere u okviru državne uprave se bavi modernizacijom u različitim oblastima.

Minas Trubljanin, nacionalni i međunarodni ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani državni revizor
Generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj internih kontrola u Ministarstvu finansija Crne Gore. Od januara 2023. godine rukovodi Direktoratom u Ministarstvu finansija Crne Gore koji obuhvata širok spektar oblasti koje su mu u nadležnosti, a koje uključuju: harmonizaciju i razvoj upravljanja i razvoja internih kontrola u javnom sektoru, harmonizaciju i razvoj interne revizije u javnom sektoru, računovodstvo i revizija, nadzor nad društvima za reviziju kao i procena, monitoring i izveštavanje o fiskalnim rizicima javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu. Istovremeno je i predsednik Saveta za reviziju koji kao nezavisno Vladino telo ima značajnu ulogu u praćenju i unapređenju revizorske prakse u Crnoj Gori. Takođe, je šef pregovaračkog tima za predpristupne pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor. Pre stupanja na funkciju generalnog direktora, radio je na poslovima internog revizora u Upravi za državnu imovinu i zatim Ministarstvu finansija. Nakon obavljanja poslova internog revizora, duže od 7 godina radio je kao ovlašćeni revizor u Revizorskom telu Crne Gore u kojem je određeni vremenski period rukovodio Odeljenjem za reviziju programa zapošljavanje, obrazovanje, socijalne politike i promocija rodne ravnopravnosti. Učesnik je brojnih regionalnih i međunarodnih konferencija na raznorazne teme koje su mu tokom karijere bile u fokusu interesovanja.

Ljerka Crnković, magistar ekonomskih nauka, ovlašteni državni i ovlašteni interni revizor u javnom sektoru
Kao viši savetnik-specijalista u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija Republike Hrvatske (do aprila 2024. godine) bila je uključena u razvoj regulative za područje internih kontrola u javnom sektoru i metodologije rada interne revizije (uključujući Program osiguranja kvaliteta i unapređenja) i obavljanje provere kvaliteta aktivnosti interne revizije. Dugogodišnje iskustvo u javnom sektoru kao šef računovodstva, državni revizor u Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske i spoljni revizor sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Republike Hrvatske. Član je Hrvatskog instituta internih revizora (prethodni član Izvršnog odbora Instituta i član radne skupine za saradnju između Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) i Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI). Član je i PEMPAL Zajednice praksi unutarnjih revizora. Osim toga bila je vršitelj dužnosti predsednika Zajednice praksi i predsednik Radne skupine za osiguranje kvaliteta interne revizije. Predavač je na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

Snežana Beatović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor IIA, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, eksterni procenitelj kvaliteta interne revizije IIA, sertifikovani predavač CFRR
Stručni savetnik za razvoj sistema interne revizije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Višegodišnje iskustvo u oblasti interne revizije i edukacije internih revizora. Član više ekspertskih Radnih grupa za izradu dokumenata, metodologije i IT alata za internu reviziju. Član Tima za sprovođenje kontrole kvaliteta interne revizije u javnom sektoru.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH). Rukovodilac grupe za metodologiju rada i razvoj interne revizije. Poseduje dugogodisnje iskustvo u oblasti spolje trgovine, finansija i računovodstva, interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i budžetske inspekcije. Dugogodišnji je predavač iz navedenih oblasti.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

2-5. jul 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor do popunjavanja kapaciteta, a potom Hotel Olimp, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.680,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.630,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 2.7.2024. je večera, a poslednji uključeni obrok 5.7.2024. je ručak. Učesnici koji su smešteni u Hotelu Olimp imaju uključen doručak, a ručak i večera su u Hotelu Buket.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV;
 • Za uplate iz inostranstva kotizacija po osobi iznosi 300,00 eur.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.