Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR” 1024 683 euiaps-vega

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2024. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE PREMA CJH ZA 2023. GODINU, IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA PROMENAMA, REVIZIJA PLANA JAVNIH NABAVKI, NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FUK-A, NOVINE U PROPISIMA INTERNE REVIZIJE I SERTIFIKACIJA“.

19-22. mart 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 19.3.2024.

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
   • Uloga interne revizije i Državne revizorske institucije.
 • 17:30 – 19:30
  • Popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu*;
   • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.
    *Poneti odštampane godišnje izveštaje.

Dan II – 20.3.2024.

 • 09:30 – 11:00
  • Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama:
   • Usluge za koje cena neće moći da bude jedini kriterijum za dodelu ugovora, sa praktičnim primerima;
   • Objavljivanje podataka o nabavkama ispod pragova (iz člana 27. ZJN);
   • Objavljivanje svih izmena ugovora na Portalu javnih nabavki;
   • Ostale izmene i dopune ZJN;
   • Pitanja i odgovori.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Ekološki aspekti u javnim nabavkama:
   • Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri definisanju tehničkih specifikacija;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri određivanju kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri utvrđivanju kriterijuma za dodelu ugovora;
   • Pitanja i odgovori.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Revizija plana javnih nabavki:
   • Očekivane kontrole;
   • Postojeće kontrole;
   • Revizorski nalaz;
   • Preporuke;
   • Izveštavanje.

Dan III – 21.3.2024.

 • 09:00 – 11:00
  • Etika i integritet kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa u skladu sa izmenama zakona o javnim nabavkama;
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 2023. godinu.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje i ažuriranje rizika u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama:
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Koruptivne šeme u javnim nabavkama:
   • Saznajte koje su rizične faze u postupcima javnih nabavki i koje su tipologije odnosno definisane prevarne koruptivne šeme u javnim nabavkama;
   • Upoznajte se sa rizicima i indikatorima odnosno crvenim zastavicama koji ukazuju na postojanje koruptivne šeme u postupku;
   • Uz praktične primere i interakciju naučite više i dodajte vrednost svojoj organizaciji u dizajniranju i implementaciji preventivnih kontrola.

Dan IV – 22.3.2024.

 • 10:00 – 12:30
  • Novine u propisima za uspostavljanje funkcije interne revizije i sertifikaciju internih revizora u javnom sektoru:
   • Povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava;
   • Unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou KJS, grada/opštine;
   • Osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije;
   • Poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmena znanja i iskustva;
   • Aspekti pripreme povelje interne revizije, izrade strateškog plana/godišnjih planova rada, i izveštavanja o internoj reviziji;
   • Buduće obaveze CJH za umrežavanje i sinergetsko delovanje nosilaca funkcije/poslova interne revizije iz različitih gradova/opština.
 • 12:30 – 13:00
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I MEĐUNARODNO UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS IZDAJU POTVRDU O KONTINUIRANOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSTVARIVANJU BODOVA – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, 15/19).
UČESNICI OSTVARUJU 6 BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Miloš Jović, diplomirani pravnik, ekspert za javne nabavke
Korporativni direktor za komercijalne poslove u Elektromreži Srbije, stručnjak sa dvadesetogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki. Učestvovao je u izradi propisa iz javnih nabavki, uključujući poslednja dva Zakona o javnim nabavkama i poslednja dva Programa razvoja javnih nabavki. Kao autor i koautor potpisao je veliki broj knjiga i drugih radova iz oblasti javnih nabavki. Dugogodišnji je akreditovani predavač iz predmetne oblasti.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2023. godine. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 15 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

19-22. mart 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.680,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.630,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 19.3.2024. je večera, a poslednji uključeni obrok 22.3.2024. je ručak.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.